Privacy Policy

Privacy Policy

Sinds 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking gesteld. Als klant in mijn praktijk voor paarden- en hondenosteopathie heeft u het recht om te weten hoe ik met uw persoonsgegevens om ga.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De praktijk voor paarden- en hondenosteopathie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten
Persoonsgegevens van klanten worden door de praktijk voor paarden- en hondenosteopathie verwerkt zuiver en alleen met als doel het uitvoeren van de gegeven opdracht, zijnde het behandelen van uw dier.
Voor deze doelstelling kan de praktijk voor paarden- en hondenosteopathie de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– voor- en achternaam
– adres, postcode en woonplaats
– telefoonnummer
– e-mail adres
– gegevens van uw dier: naam, geslacht, leeftijd, medische voorgeschiedenis
– naam van de behandelend dierenarts
– gegevens van de dierzorgverzekeraar

Verstrekking aan derden
Alleen indien het noodzakelijk is, worden uw gegevens gedeeld met derden. U kunt hierbij denken aan de behandelend dierenarts of een collega therapeut. Er wordt pas informatie aan derden verstrekt nadat u hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
Bewaartermijn
Binnen de praktijk voor paarden- en hondenosteopathie blijven de oude patiƫntenkaarten bewaard, tenzij u aangeeft dat u wilt dat ik deze vernietig.
Beveiliging
Middels passende technische en organisatorische maatregelen bescherm ik uw persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerken. Zo gelden in mijn praktijk de volgende maatregelen:
– alle personen die namen de praktijk voor paarden- en hondenosteopathie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
– ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op mijn computer
– de patiĆ«ntenkaarten worden buiten het bereik van derden bewaard
– ik evalueer regelmatig mijn maatregelen die ik getroffen heb om uw privacy te waarborgen

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Als u niet tevreden bent over de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk, dan hoor ik dat graag van u zodat ik dit kan aanpassen. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u vragen of opmerkingen heeft na het lezen van mijn Privacy Statement, neem dan even contact met mij op.

Contactgegevens
Praktijk voor paarden- en hondenosteopathie Martine Burgers
Bockhorstweg 3
6956 CA Spankeren
06-23254026
mc_burgers@hotmail.com